STATUT PŁOCKIEGO KLUBU OLIMPIJCZYKAROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: PŁOCKI KLUB OLIMPIJCZYKA zwane dalej „Klubem".
2. Nazwa Klubu jest prawnie zastrzeżona.
3. Klub działa zgodnie z: ustawą prawo o stowarzyszeniach, ustawą o sporcie, ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszym statutem.

§ 2

1. Klub działa na terytorium Polski i poza jej granicami. Siedzibą władz Klubu jest miasto Płock.
2. Klub może należeć do organizacji krajowych i międzynarodowych o podobnym celu działania.
3. Członkami Klubu mogą być cudzoziemcy nie mający stałego miejsca zamieszkania w Polsce

§ 3

Klub używa odznaki i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych. Klub posiada swoje logo i odznakę.

§ 4

Klub posiada osobowość prawną.

§ 5

Czas działalności Klubu jest nieograniczony.


ROZDZIAŁ II - CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA


§ 6

Celem Klubu jest:

1. Promocja i krzewienie idei oraz kultury olimpizmu zgodnie z zasadami i tradycją międzynarodowego oraz krajowego ruchu olimpijskiego.

2. Promocja osiągnięć sportowych płockich olimpijczyków i innych wybitnych zawodników; dorobku płockich szkoleniowców oraz działaczy sportowych a także ich zasług w życiu społecznym miasta Płocka i regionu,

3. Pomoc w rozwoju sportowym i edukacyjnym dla młodych i szczególnie uzdolnionych sportowo dziewcząt i chłopców,

4. Pomoc prawna, organizacyjna i finansowa dla aktualnych i byłych wybitnych sportowców, trenerów i innych zasłużonych ludzi sportu znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych.

5. Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i patriotycznych a także wykładów, prelekcji i odczytów oraz okolicznościowych wystaw i publikacji związanych z promocją ruchu olimpijskiego, sportu i kultury fizycznej oraz zdrowego trybu życia.

6. Wspieranie statutowej działalności Polskiego Komitetu Olimpijskiego, instytucji i osób realizujących zadania sportu osób niepełnosprawnych, polskich związków sportowych oraz współpraca z lokalnymi władzami samorządowymi w zakresie realizacji zadań sportu dzieci i młodzieży.

7. Pozyskiwanie środków finansowych na działalność statutową.

8. Informacja w mass mediach o działalności Klubu, PKOl. i MKOl.


§ 7


Klub realizuje swe cele poprzez działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego poprzez:

1. Stworzenie forum dyskusyjnego dla omawiania wartości i zasad olimpizmu, jak również problemów dotyczących rozwoju współczesnego sportu oraz zachodzących w nim zjawisk,

2. Współdziałanie z Polskim Komitetem Olimpijskim w zakresie organizacji:
    a. imprez sportowo-rekreacyjnych promujących polski ruch olimpijski,
    b. konkursów wiedzy olimpijskiej,
    c. odczytów i prelekcji, okolicznościowych wystaw i wydawnictw sportowych,
    d. promocji działalności polskiego i międzynarodowego ruchu olimpijskiego,

3. Współdziałanie z polskimi związkami sportowymi oraz organizacjami sportu niepełnosprawnych w zakresie:
    a. organizacji imprez sportowych dla młodzieży szkolnej i osób niepełnosprawnych,
    b. organizacji kursów i szkoleń z zakresu sportu i kultury fizycznej, zdrowego trybu życia oraz roli sportu i kultury fizycznej w życiu społecznym, w tym osób starszych,
    c. promocji sportów olimpijskich wśród dzieci i młodzieży szkolnej,
    d. integracji środowisk związanych ze sportem - spotkań towarzyskich olimpijczyków, ludzi sportu, kibiców i sympatyków ruchu olimpijskiego,

4. Współdziałanie z władzami samorządowymi Miasta Płocka i województwa mazowieckiego oraz władzami szkolnymi w zakresie:
    a. organizacji cyklicznych „lekcji olimpizmu” dla dzieci i młodzieży szkolnej inspirujących do podjęcia systematycznego udziału w sporcie i kulturze fizycznej jako formy wykorzystania wolnego czasu, roli sportu w rozwoju psychomotorycznym młodego człowieka, przeciwdziałania zagrożeniom patologicznym, roli kultury fizycznej w dorosłym życiu człowieka we współczesnym społeczeństwie europejskim,
    b. organizacji okolicznościowych wystaw z zakresu sportu i kultury fizycznej w Płocku i regionie,
    c. wydawnictw własnych związanych z dorobkiem i historią sportu, idei olimpijskiej w Płocku i na Mazowszu,
    d. trwałe upamiętnienie płockich olimpijczyków, wybitnych ludzi sportu płockiego związanych z ideą ruchu olimpijskiego,
    e. organizacji masowych imprez sportowo-rekreacyjnych, festynów i spotkań związanych z promocją sportu olimpijskiego - w tym osób niepełnosprawnych

5. Promocję ruchu olimpijskiego, w tym osób niepełnosprawnych oraz własnej działalności Klubu poprzez współpracę z mediami: prasa, radio, telewizja oraz prowadzenie strony internetowej w zakresie:
    a. prezentowania dorobku polskich i płockich olimpijczyków, osiągnięć i efektów działalności Klubu,
    b. promocji i organizacji wolontariatu na rzecz realizacji celów statutowych Klubu,
    c. utrzymywania kontaktów z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami o podobnym profilu działania.


§ 8


1. Klub opiera swoją działalność na społecznej pracy jego członków i honorowym pełnieniu funkcji we władzach Klubu. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia spraw Klubu.
2. Jako działalność uboczną Klub może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie działalności edukacyjnej, wydawniczej, handlowej, organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dochód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej nie podlega podziałowi między członków Klubu i zostanie przeznaczony na realizację celów statutowych.

 

ROZDZIAŁ III - CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI


§ 9

1. Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Klub.

§ 10

Członkowie Klubu dzielą się na członków:
    a. zwyczajnych,
    b. wspierających,
    c. honorowych,

§ 11

1. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych nie pozbawiona praw publicznych i akceptująca statutowe cele Klubu.
2. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Klubu, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Klubie przez swojego przedstawiciela.
3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Klubu, na podstawie pisemnej deklaracji.
4. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków Klubu w drodze uchwały podjętej na wniosek Zarządu osobom wybitnie zasłużonym dla Klubu lub Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

§ 12

1. Członek zwyczajny ma prawo do:
    a. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu,
    b. uczestnictwa w posiedzeniach, zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach i imprezach organizowanych przez władze Klubu,
    c. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Klubu,
    d. korzystania z urządzeń i pomocy Klubu,
    e. noszenia odznaki organizacyjnej.
2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
    a. aktywnego uczestnictwa w pracach i w realizacji celów Klubu,
    b. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu,
    c. przestrzegania zasad i przepisów Międzynarodowego i Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
    d. regularnego opłacania składki członkowskiej,
    e. dbania o do dobre imię Klubu,

§ 13

1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 12 ust. I pkt. b, c, d, e.
2. Członek wspierający ma prawo brać udział - z głosem doradczym - w statutowych władzach Klubu .
3. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania w określonym zakresie statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu.

§ 14

Członek honorowy posiada prawa:
    a. zgłaszania propozycji dotyczących działalności Klubu,
    b. aktywnego udziału w działalności Klubu,
    c. udziału z głosem doradczym w statutowych władzach Klubu,

§ 15

1. Członkostwo Klubu wygasa na skutek:
    a. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Klubu, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,
    b. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
    c. skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres 12 miesięcy,
    d. wykluczenia ze z Klubu na skutek uchwały Zarządu Klubu w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia statutu Klubu, Statutu PKOL. oraz nieprzestrzegania Uchwał Zarządu, PKOL. i władz Klubu,
    e. prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych.
2. Ustanie członkostwa potwierdza uchwałą Zarząd Klubu. Od uchwały Zarządu podjętej z powodów wskazanych w §15 ust. 4 przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 21 dni od dnia doręczenia odpisu uchwały.

§ 16

Członkostwo wspierające ustaje w razie pisemnej rezygnacji członka wspierającego Klub. Ustanie członkostwa potwierdza uchwałą Zarząd Klubu.


ROZDZIAŁ IV - WŁADZE KLUBU


§ 17

Władzami Klubu są:
    a. Walne Zebranie Członków,
    b. Zarząd,
    c. Komisja Rewizyjna

§ 18

Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.


WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW


§ 19

Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków.


§ 20

Zwyczajne Walne Zebranie Członków – jako sprawozdawcze zbiera się corocznie; a jako sprawozdawczo-wyborcze co cztery lata. Zwyczajne Walne Zebranie Członków powinno się odbyć w pierwszym kwartale roku następnego po roku sprawozdawczym.

§ 21

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może zwołać Zarząd:
    a. z własnej inicjatywy,
    b. na pisemne żądanie co najmniej 1/3 członków,
    c. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane przez Zarząd nie później niż w terminie jednego miesiąca od daty złożenia wniosku.

§ 22

W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
    1. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
    2. z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.

§ 23

1. Zawiadomienie o Walnym Zebraniu winno być rozesłane przez Zarząd na piśmie lub w formie elektronicznej, nie później niż trzy tygodnie przed terminem zebrania, a o Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu nie później niż dwa tygodnie przed terminem zebrania, z proponowanym porządkiem obrad. 2. Członek Klubu ma prawo zgłosić na piśmie uwagi i propozycje do porządku obrad w terminie nie późniejszym niż trzy dni przed Walnym Zebraniem.
3. Obrady Walnego Zebrania Członków przebiegają na podstawie uchwalonego przez członków regulaminu i porządku obrad .
4. Projekty regulaminu i porządku obrad oraz projekty proponowanych uchwał, w tym ordynacji wyborczej, do podjęcia przez Walne Zebranie Członków przygotowuje Zarząd Klubu.
W przypadku zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków z inicjatywy członków Klubu, Zarządu Klubu może umieścić w porządku obrad sprawy uznane przez siebie za konieczne do rozstrzygnięcia.

§ 24

O ile Zarząd powiadomił członków prawidłowo, Walne Zebranie może się odbyć:
1. W przypadku 1/3 liczby członków zwyczajnych,
2. W drugim terminie, który może być wyznaczony pół godziny później tego samego dnia – bez względu na liczbę członków obecnych.
3. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów osób obecnych, z wyjątkiem zmian w Statucie. W tym przypadku wymagane kworum wynosi połowę członków Klubu.

§ 25

1. Obradami Sprawozdawczego Walnego Zebrania kieruje Prezes Zarządu.
2. Obradami Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego kieruje przewodniczący i sekretarz wybrany przez Walne Zebranie Członków.
3. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Członków Klubu oraz powołanych na nim komisji.


§ 26

1. Głosowanie uchwał na Walnym Zebraniu jest jawne.
2. Głosowanie tajne odbywa się w przypadku:
    a. w sprawie wyboru członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej.
    b. w innych sprawach – jeżeli uchwałę o utajnieniu głosowania podejmie Walne Zebranie
zwykłą większością głosów osób obecnych na Zebraniu

§ 27

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:
1. określenie głównych kierunków działania Klubu.
2. uchwalanie statutu Klubu i jego zmian,
3. uchwalanie budżetu i okresowych programów działalności Klubu,
4. przyjęcie rocznych sprawozdań Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej,
5. rozpatrywanie odwołania od uchwał Zarządu w sprawach członkowskich,
6. wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu wg zatwierdzonej przez Walne
Zebranie Członków ordynacji wyborczej.
7. przyjęcie uchwały o udzielenie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
8. ustalanie wysokości składek członkowskich, ulg i zwolnień od tych składek lub świadczeń,
9. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Klubu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
10. nadawanie godności członka honorowego na wniosek Zarządu.
11. rozpatrywanie wniosków zgłaszanych na Walne Zebranie przez Zarząd, Komisję Rewizyjną lub członków Klubu.
12. podejmowanie uchwał o przystąpieniu Klubu do stowarzyszeń krajowych i zagranicznych,


ZARZĄD KLUBU


§ 28

Zarząd kieruje całokształtem działalności Klubu, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Klub na zewnątrz oraz ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

§ 29

1. Zarząd Klubu składa się z 5 – 7 osób. O liczbie członków Zarządu w danej kadencji decyduje każdorazowo uchwała Walnego Zebrania.
2. W skład Zarządu wchodzi: prezes, dwóch wiceprezesów; sekretarz, skarbnik i dwóch członków Zarządu.
3. W przypadku ustąpienia członka Zarządu lub jego śmierci, Zarząd może dokooptować do swego składu osoby będące członkami Klubu. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 składu Zarządu pochodzącej z wyboru.
4. Pracami Zarządu kieruje prezes Zarządu.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 4 razy w roku.
6. Zasady działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

§ 30

Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, dwóch wiceprezesów, skarbnika i sekretarza zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Zarządu.
1. Prezes Zarządu, wiceprezes, sekretarz oraz skarbnik mogą zostać odwołani ze swych funkcji zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Zarządu.
2. Wszelkie zmiany w składzie Zarządu Klubu muszą być zatwierdzone przez najbliższe Walne Zebranie Członków Klubu.
3. Ze skutkiem wobec osób trzecich Klub jest reprezentowany przez prezesa i jednego członka Zarządu działających łącznie lub wiceprezesa i jednego członka Zarządu działających łącznie.
4. Do zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane jest oświadczenia dwóch członków Zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa i sekretarza lub skarbnika.
5. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zarządu.

§ 31

Do zakresu działania Zarządu należy:
1. realizacja programu i celów Klubu oraz wykonywanie uchwal Walnego Zebrania Członków,
2. reprezentowanie Klubu na zewnątrz, i działanie w jego imieniu.
3. uchwalanie projektów: budżetu i programu działania i dokonywanie ocen jego ich realizacji,
4. pozyskiwanie środków finansowych na realizację zadań,
5. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
6. zarządzanie majątkiem Klubu,
7. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
8. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
9. prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
10. powoływanie komisji, zespołów oraz określanie ich zadań.
11. zatrudnianie pracowników do prowadzenia spraw Klubu,
12. przyjmowanie nowych członków zwyczajnych i członków wspierających,
13. skreślanie z listy członków Klubu ,
14. występowanie do Walnego Zebrania Członków o nadanie godności członka honorowego Klubu
Zarząd jest obowiązany zarządzać majątkiem i sprawami Klubu oraz spełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym - finansowym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień statutu, regulaminów i uchwał powziętych przez Walne Zebranie Członków.


KOMISJA REWIZYJNA


§ 32

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym przewodniczącego i 2 członków.
2. Komisja Rewizyjna jako stały organ kontrolujący całą działalność Klubu czuwa nad przestrzeganiem statutu oraz prowadzi kontrolę działalności Klubu, przedstawiając swoje wnioski i spostrzeżenia corocznie zwyczajnemu Walnemu Zebraniu Członków.
3. W celu wykonywania kontroli członkowie Komisji Rewizyjnej są uprawnieni do wglądu do dokumentów Klubu oraz mogą żądać wyjaśnień ustnie lub na piśmie od członków Zarządu.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
5. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.
6. W przypadku ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej lub jego śmierci, Komisja może dokooptować do swego składu osoby będące członkami Klubu. Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 składu Komisji pochodzącej z wyboru.
7. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Komisji.

§ 33

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1. przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli działalności Zarządu,
2. występowanie do Zarządu z wnioskami z przeprowadzonych kontroli.
3. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Klubu,
4. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania zebrania /posiedzenia/ Zarządu,
5. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 34

1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów, z głosem doradczym.
2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego samodzielnie regulaminu.


ROZDZIAŁ V - MAJĄTEK KLUBU


§ 35

1. Majątek Klubu stanowią ruchomości, nieruchomości, papiery wartościowe i pieniądze.
2. Majątek, o którym mowa w ust. 1 przeznaczony może być wyłącznie do realizacji celów statutowych.

§ 36

1. Źródłem powstawania majątku Klubu są;
    a. wpisowe i składki członkowskie,
    b. dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Klubu ,
    c. dotacje, darowizny, zapisy i spadki,
    d. środki z ofiarności publicznej,
    e. wpływy z imprez organizowanych przez Klub,
    f. świadczenia członków wspierających,
    g. inne wpływy z działalności statutowej,
    h. wpływy z działalności gospodarczej,
2. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie
w banku na koncie Klubu. Wpływy gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących
potrzeb, jak najszybciej przekazywane na to konto.
3. Klub prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Zabrania się:
    a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństw lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są powiązani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”,
    b. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
    c. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Klubu,
    d. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu, członkowie jej organów lub pracownicy oraz osób bliskich.


ROZDZIAŁ VI - ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE KLUBU


§ 37

1. Uchwalanie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikacji większości dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Uchwalanie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Klubu mogą być przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te został; umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków.

§ 38

1. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Klubu.
2. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Klubu, nie uregulowanych w Statucie, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku - Prawo o Stowarzyszeniach /Dz. U. Nr 20,poz 104 z późniejszymi zmianami/.


ROZDZIAŁ VII - REPREZENTACJA


§ 39

Do składania oświadczeń woli w imieniu Klubu wymagane jest działanie dwóch członków Zarządu łącznie, w tym zawsze prezesa lub wiceprezesa.>> Pobierz << strzałka do góry© 2024 - PŁOCKI KLUB OLIMPIJCZYKA

Liczba odwiedzin strony: